Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Chủ đề 4: Công an nhân dân trong sự nghiệp Đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước (1986 - nay)
      Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI đã chỉ rõ: “Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn”. Hơn 300 hiện vật trưng bày thể hiện những thành tựu nổi bật trên tất cả các mặt công tác của lực lượng Công an nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã góp phần huy động sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phá hoại sự nghiệp cách mạng nước ta.