Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam – Biên niên sự kiện và tư liệu lịch sử (1945 - 1969)”
    Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng Việt Nam và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lý luận bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở Việt Nam; là người sáng lập và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Trong suốt 24 năm, trên cương vị là Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm tới việc lãnh đạo, tổ chức, giáo dục lực lượng Công an nhân dân trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, bảo vệ nhân dân; kịp thời ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Di sản Hồ Chí Minh về Công an nhân dân Việt Nam rất phong phú, đồ sộ, kết tinh thành các giá trị ổn định, bền vững, thể hiện qua nhiều sự kiện, tư liệu.

    Với tấm lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và thiết thực kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2015), chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Viện Lịch sử Công an đã sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam – Biên niên sự kiện và tư liệu lịch sử (1945 – 1969)” nhằm hệ thống hóa những tư liệu, sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam để giúp cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về quan điểm Công an nhân dân; về phương pháp, cách thức tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể hiện lòng tôn kính của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam đối với Người.
 
     
Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Biên niên sự kiện và tư liệu lịch sử (1945 – 1969)
 
Cuốn sách được nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2015./.