Khánh thành Khu di tích an ninh khu IX
Khánh thành Khu di tích an ninh khu IX - theo ANTV